Post Tagged with: "Gaidhlig"

New initiative seeks to promote Gaelic in Tiree

Thugadh gairm car eadar-dhealaichte le coimhearsnachd eileanach a tha air dòigh ùr a lorg air taic a thoirt don Ghàidhlig ann an aon dhe na sgìrean mu dheireadh far a bheil i fhathast na cànan coimhearsnachd.   Tha Urras Thiriodh air a bhi air chùlaibh iomadh leasachadh sòisealta agus economach air an eilean thar 27 bliadhna, le Gàidhlig a-measg nam prìomhachasan. Tha mu 650 neach a’ còmhnaidh an Tiriodh, le beagan a bharrachd air 30% […]

Read More